[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Програма за развитие на мениджърски умения

Мотивацията на хората и енергията, която влагат в работата си зависи и от стила на управление на мениджърите. Отношение имат начинът, по който се взимат решения, разпределението на задачи, климатът на взаимоотношенията и т.н.

 

Програмата за развитие на мениджърски умения е предназначена за мениджърски екип от една организация. Изгражда се на база показани конкретни потребности на участниците и възможността за изграждане на фирмена култура и ценности в областта на управлението на хора. Програмата се състои от модули, като техният брой и продължителност се договаря със заявителя. Съдържанието на модулите е разработено интерактивно с ролеви игри, ситуации, решаване на казуси, дискусии и др. Развиват се конкретни управленски умения и се учи чрез преживяване и опит. Работи се с казуси от средата на клиентите. След всеки модул се предвиждат задачи, с които се търси практическо приложение на наученото в реална среда.  За да е ефективно обучението се препоръчва да се предшества от оценка на потенциала на участниците и договаряне на целите за обучение.

 

Подходящо за: мениджъри от всички нива в организацията

 

Примерни модули:

 

  • Основи на мениджмънта. Мениджърски функции. Мениджърски роли. Мениджмънт и лидерство

            Модулът е базов. Участниците се запознават с различни концепции за мениджмънта, ролите на мениджъра като коуч и ментор, разглеждат се разликите между мениджмънт и лидерство, упражняват се някои от мениджърските функции.

 

  • Умения за взимане на решения

            Изследва се процесът на вземане на решение и факторите, които влияят върху него. Представят се и се упражняват различни методи и техники за индивидуално и групово решение. Дискутират се ситуации и казуси от ежедневието на участниците.

 

  • Управление на конфликти

            Модулът се фокусира върху анализ на конфликта, стилове на поведение в конфликтна ситуация, изграждане на умения за управление на вътреекипни и междуличностни конфликти.

 

  • Умения за изграждане и управление на екипи. Стилове на управление

            Разглеждат се фазите на развитие на екипа и подходи за управление според фазата. Изследват се екипните роли и умения за разпределяне на задачите според ролята в екипа.

 

  • Умения за мотивиране

            Изследват се различни подходи за мотивиране на хора и екипи.

 

  • Умения за общуване

            Анализират се индивидуалните предпочитания в общуването и се упражняват подходи за общуване спрямо различни типове събеседници. Изграждат се умения за убеждаване и аргументация. Анализира се значението на екипната и вътрешнофирмената комуникация.

 

  • Предприемачески умения и иновации

            Анализира се процеса на иновации. Усвояват се различни креативни техники. Изграждат се конкретни умения за структуриране на идея в проект и защитата и пред спонсори. Разглеждат се различни подходи за стимулиране на иновативността и предприемаческото мислене в организацията.

 

  • Коучинг умения

            Изясняват се основните  понятията в коучинга и се придобива представа за общата схема на коучинг процеса. Усвояват се въпроси, които се задават по време на коучинг, а така също и някои основни инструменти и техники.

© 2008-2021 Development zone